REGULAMIN STRONY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMY ACADEMIA GIRASOL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy ACADEMIA GIRASOL prowadzonej pod adresem https://academiagirasol.pl.pl. Regulamin niniejszy stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Platformy ACADEMIA GIRASOL i usługodawcą świadczonych za jego pośrednictwem Usług, jest Magdalena Wegner, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GIRASOL MAGDALENA WEGNER w Gnieźnie (62-200) przy ul. Bohaterów Westerplatte 20A, posiadająca NIP: 7842481038, REGON: 387195140, zgodnie z informacją wskazaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Usługodawca lub Właściciel Platformy).
 3. Kontakt z Właścicielem Platformy jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: info@academiagirasol.pl;
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Bohaterów Westerplatte 20A, 62-200 Gniezno / ul. Sikorskiego 32/4 61-537 Poznań;
  3. telefonu pod numerem: 535 572 050.
 4. Korzystanie z Platformy ACADEMIA GIRASOL przez jej Użytkowników jest bezpłatne. Odpłatne są Usługi świadczone w ramach zawartej Umowy, której warunki odpłatności określa Regulamin.
 5. Informacje o Kursach podane na Platformie ACADEMIA GIRASOL, w szczególności jego opis i Cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy ACADEMIA GIRASOL, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy ACADEMIA GIRASOL, Właściciel Platformy udostępnia Użytkownikowi Regulamin oraz Politykę prywatności w sposób nieodpłatny na samym dole Platformy. Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Platformy.

§ 2 Definicje

Definicje stosowane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Cena – oznacza cenę za Zajęcia w ramach świadczonych Usług Kursów przez Usługodawcę udostępniona na Platformie.
 2. Formularz kontaktowy formularz wypełniany przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy ACADEMIA GIRASOL w celu uzyskania informacji od Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług Kursu lub Usług elektronicznych, dostępny pod adresem https://academiagirasol.pl/kontakt/.
 3. Formularz Zgłoszenia – formularz wypełniany przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy ACADEMIA GIRASOL w celu dokonania Zgłoszenia na Kurs. Dokonanie Zgłoszenia nie stanowi zawarcia Umowy i nabycia oferowanych przez Usługodawcę Usług Kursu, dostępny pod adresem https://academiagirasol.pl/formularz-zgloszeniowy/.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kursy (Kurs) – kursy językowe organizowane przez Usługodawcę w ramach odrębnie zawieranej Umowy, przeprowadzane stacjonarnie lub za pośrednictwem środków umożliwiających komunikowanie się na odległość, szczegółowo określone w § 6 Regulaminu.
 6. Licencja Kupującego – termin zdefiniowany w § 9 ust. 8 Regulaminu.
 7. Opinia – opinia Użytkownika lub Uczestnika o nabytej Usłudze Kursu, wyrażona poprzez przypisanie Kursowi punktów w skali określonej przez Usługodawcę lub poprzez opis doświadczeń związanych z Kursem. Szczegółowy zakres Opinii określa § 9 Regulaminu.
 8. Platforma lub Platforma ACADEMIA GIRASOL – platforma zarządzana przez Usługodawcę i dostępna pod domeną academiagirasol.pl, dostarczająca Użytkownikom informacji na temat świadczonych Usług elektronicznych przedstawianych na Platformie, za pośrednictwem której można uzyskać szczegółowe informacje od Usługodawcy poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, a także dokonać Zgłoszenia na Kurs za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy ACADEMIA GIRASOL.
 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 13. Uczestnik – osoba objęta Zgłoszeniem na Kurs. Termin zdefiniowany w § 6 ust. 1 pkt 2) Regulaminu.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług przeprowadzania kursów językowych zawierana odrębnie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 15. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 16. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy ACADEMIA GIRASOL, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego; rodzaj i zakres świadczonych Usług elektronicznych przez Usługodawcę został szczegółowo określony w § 3 Regulaminu.
 17. Usługi Kursu – usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnie zawieranej Umowy z Usługobiorcą.
 18. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług elektronicznych Usługodawcy, który jest stroną Umowy o świadczeniu Usług a także stroną Umowy, będący rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 19. Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 20. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zapoznająca się z treściami umieszczonymi na Platformie.
 21. Zgłoszenie – oświadczenie woli Usługobiorcy określające jednoznacznie rodzaj wybrany Usługi Kursu, dokonywane za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia na Kurs, zmierzające następczo do zawarcia odrębnej Umowy.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Użytkownikom:
  1. zapoznanie się z informacjami na Platformie w zakresie świadczonych Usług elektronicznych i Usług Kursu;
  2. skorzystanie z Formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji od Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług elektronicznych i Usług Kursu;
  3. skorzystanie z Formularza Zgłoszenia w celu dokonania Zgłoszenia na Kurs za pośrednictwem Platformy;
  4. sporządzenie i umieszczenie na Platformie Opinii;

§ 4 Zgłoszenia

 1. Usługobiorca celem dokonania Zgłoszenia zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zgłoszenia dostępnego przy każdym Kursie (poprzez użycie przycisku „Zapisz się”). W Formularzu Zgłoszenia Usługobiorca winien podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane Uczestnika, tj. imię i nazwisko, jeśli nie będzie nim Usługobiorca. W Formularzu Zgłoszenia Usługobiorca określona także język, którego chce się uczyć; rodzaj Kursu; Formę przeprowadzenia kursu; Preferowaną częstotliwość Kursu (w przypadku Kursu grupowego); preferowane godziny Kursu; preferowane dni Kursu; preferowanego lektora Kursu oraz wszelkie inne informacje, które uważa za istotne.
 2. Przed złożeniem Zgłoszenia (poprzez użycie przycisku „Prześlij”) Usługobiorca potwierdza, poprzez użycie właściwych checkboxów, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności. 
 3. Wysłane przez Usługodawcę potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na podany przez Usługobiorcę w formularzu Zgłoszenia adres e-mail nie stanowi oświadczenia o zawarciu Umowy. Zawarcie Umowy następuje odrębnie przez strony, poprzez zawarcie jej w formie pisemnej w siedzibie Academi Girasol w Poznaniu (61-537), przy ul. Sikorskiego 32/4 (Siedziba Academii).

§ 5 Cena oraz formy płatności

 1. Usługi Kursu świadczone są odpłatnie, w wysokości określonej Ceną przy każdym Kursie. Cena podana przy każdej Kursie jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zgłoszenia. Ceny Usług zamieszczone na Platformie zawierają podatek VAT.
 2. Płatność za Usługi odbywa się w całości lub ratalnie (3 raty) w terminach określonych w Umowie. Płatność za Kurs jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, określony w Umowie lub gotówką w Siedzibie Academii.

§ 6 Zasady i warunki uczestnictwa w Kursie

 1. Kurs organizowany przez Sprzedawcę zawiera następujące warunki:
  1. Usługodawca jest organizatorem Kursów z języka hiszpańskiego oraz języka katalońskiego o poziomach nauczania: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A2.3, B1.1, B1.2, B1.3, B2, C1 (w przypadku j. hiszpańskiego) oraz A1, A2, B1 (w przypadku j. katalońskiego).
  2. W Kursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, a za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych także osoby małoletnie, tj. poniżej 18 roku życia. Zajęcia indywidualne przewidziane są dla osób powyżej 12 roku życia.
  3. Forma prowadzonego Kursu: do wyboru – stacjonarnie w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 32/4 lub za pośrednictwem środków umożliwiających komunikowanie się na odległość (za pośrednictwem Zoom, Google Meet lub Skype) (dalej: online).
  4. Kurs możliwy jest do odbycia indywidualnie, w parze, w grupie 3-osobowej lub w grupie 4-6 osobowej.
  5. Zajęcia indywidualne w ramach Kursu odbywają się według poniższych warunków:
   1. czas trwania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Uczestnika (45, 60, 90 minut, raz w tygodniu).
   2. od 12 roku życia.
   3. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online (do wyboru).
   4. W ramach Kursu odbywa się co najmniej 10 zajęć.
   5. Po wyborze rodzaju zajęć Usługodawca wybiera stały termin ich odbywania, z możliwością ich nieznacznej modyfikacji.
   6. płatność za zajęcia indywidualne w ramach Kursu odbywa się całościowo lub w maksymalnie trzech ratach, na warunkach określonych w Umowie.
   7. zajęcia można odwołać maksymalnie do 24h przed rozpoczęciem Zajęć indywidualnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu, telefonu, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3) Regulaminu lub przez bezpośredni kontakt z lektorem (jeśli jest możliwy), w innym przypadku zajęcia Kursu są uznane za zrealizowane.
   8. w przypadku nieobecności, istnieje możliwość jednorazowego odrobienia zajęć w innym terminie lub wydłużenia się Kursu o jeden tydzień.
  6. zajęcia w parze w ramach Kursu odbywają się według poniższych warunków:
   1. czas trwania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Uczestnika (60 minut).
   2. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online (do wyboru).
   3. W ramach Kursu odbywa się co najmniej 10 zajęć, ale dla efektywności zrealizowania jednego podpoziomu Usługodawca rekomenduje odbycie 14 zajęć.
   4. płatność za zajęcia w parze w ramach Kursu odbywa się całościowo lub w maksymalnie trzech ratach, na warunkach określonych w Umowie.
   5. dla uniknięcia wątpliwości jako parę rozumie się dwóch Uczestników, które mogą być ze sobą spokrewnione lub być dla siebie osobami obcymi.
   6. zajęcia można odwołać maksymalnie do 24h przed rozpoczęciem zajęć w parze za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu, telefonu, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3) Regulaminu lub przez bezpośredni kontakt z lektorem (jeśli jest możliwy).
   7. w przypadku nieobecności jednego z Uczestników, istnieje możliwość jednorazowego odrobienia zajęć w innym terminie lub wydłużenia się Kursu o jeden tydzień, z tym zastrzeżeniem, że odrobienie będzie dotyczyło całej pary Uczestników, a nie jednego z nich.
   8. W ramach Kursu na koniec semestru obowiązuje egzamin. Uzyskanie certyfikatu z ukończenia Kursu wiąże się z koniecznością uzyskania z egzaminu wyniku powyżej 60%.
  7. Zajęcia w grupie 3-osobowej w ramach Kursu odbywają się według poniższych warunków:
   1. czas trwania zajęć to 90 minut, z możliwością modyfikacji do 60 minut.
   2. zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online (do wyboru).
   3. w ramach Kursu odbywa się 15 zajęć dla efektywności zrealizowania jednego podpoziomu (przy zajęciach trwających 90 minut).
   4. płatność za zajęcia w parze w ramach Kursu odbywa się całościowo lub w maksymalnie trzech ratach, na warunkach określonych w Umowie.
   5. zgłaszanie nieobecności na zajęciach następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu, telefonu, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3)   Regulaminu lub przez bezpośredni kontakt z lektorem (jeśli jest możliwy), z zastrzeżeniem określonym w pkt i) poniżej.
   6. w przypadku nieobecności jednego z Uczestników grupy, istnieje możliwość jednorazowego odrobienia zajęć w innym terminie lub wydłużenia się Kursu o jeden tydzień, z tym zastrzeżeniem, że odrobienie będzie dotyczyło całej grupy, a nie jednego Uczestnika.
   7. w ramach Kursu na koniec semestru obowiązuje egzamin. Uzyskanie certyfikatu z ukończenia Kursu wiąże się z koniecznością uzyskania z egzaminu wyniku powyżej 60%.
   8. dla zrealizowania poszczególnych zajęć wymagana jest obecność co najmniej dwóch Uczestników.
   9. dla zrealizowania pełnego Kursu, Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach co najmniej przez 50% zajęć. W przypadku frekwencji poniżej 50% Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwracania Uczestnikowi proporcjonalnej wartości zajęć, w których Uczestnik nie uczestniczył.
  8. Zajęcia w grupie 4-6 osobowej w ramach Kursu odbywają się według poniższych warunków:
   1. czas trwania zajęć to 90 minut, z możliwością modyfikacji do 60 minut.
   2. zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online (do wyboru).
   3. w ramach Kursu odbywa się 15 zajęć dla efektywności zrealizowania jednego podpoziomu (przy zajęciach trwających 90 minut) lub 30 zajęć (przy zajęciach trwających 60 minut).
   4. płatność za zajęcia w parze w ramach Kursu odbywa się całościowo lub w maksymalnie trzech ratach, na warunkach określonych w Umowie.
   5. zgłaszanie nieobecności na zajęciach następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu, telefonu, pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3) Regulaminu lub przez bezpośredni kontakt z lektorem (jeśli jest możliwy), z zastrzeżeniem określonym w pkt i) poniżej.
   6. w przypadku nieobecności jednego z Uczestników grupy, istnieje możliwość jednorazowego odrobienia zajęć w innym terminie lub wydłużenia się Kursu o jeden tydzień, z tym zastrzeżeniem, że odrobienie będzie dotyczyło całej grupy, a nie jednego Uczestnika.
   7. w ramach Kursu na koniec semestru obowiązuje egzamin. Uzyskanie certyfikatu z ukończenia Kursu wiąże się z koniecznością uzyskania z egzaminu wyniku powyżej 60%.
   8. dla zrealizowania poszczególnych zajęć wymagana jest obecność co najmniej dwóch Uczestników.
   9. dla zrealizowania pełnego Kursu, Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach co najmniej przez 50% zajęć. W przypadku frekwencji poniżej 50% Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwracania Uczestnikowi proporcjonalnej wartości zajęć, w których Kupujący nie uczestniczył.
  9. Usługodawca dla Kursu na poziomach A1.1, A1.2, A2.1 i A2.2 wykorzystuje autorskie materiały (wliczone w cenę Kursu); na poziomie A2.3, B1.1, B1.2 i B1.3 wykorzystuje podręcznik Arriba 3 (niewliczony w cenę Kursu, jednakże z możliwością zakupu w Siedzibie Academii), na pozostałych poziomach Kursu Usługodawca wykorzystuje inne podręczniki oraz własne materiały dydaktyczne.
  10. Zajęcia w danym Kursie odbywają się raz w tygodniu przez 90 minut lub dwa razy w tygodniu przez 60 minut (do wyboru w zależności od rodzaju Kursu).
  11. W ramach Kursu Usługodawca umożliwia przeprowadzenie 15 zajęć po 90 minut lub 30 zajęć po 60 minut (do wyboru w zależności od rodzaju Kursu).
  12. Kurs odbywa się w poszczególnych semestrach, tj.
   1. Semestr jesienny trwający od listopada do lutego,
   2. Semestr wiosenny trwający od marca do czerwca,
   3. Semestr letni trwający od lipca do września.
  13. Zajęcia prowadzone są przez polskich lektorów lub lektorów natywnych (do wyboru).

§ 7 Warunki techniczne korzystania z Platformy

 1. Nie jest wymagana rejestracja oraz posiadanie konta na Platformie przez jej Użytkownika, ani kolejno Usługobiorcy. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie odnoszące się do Użytkownika stosuje się odpowiednio wobec Usługobiorcy.
 2. Komunikacja z Usługodawcą odbywa się poprzez Formularz kontaktowy zawierający dane Użytkownika tj., imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz miejsce na treść wiadomości do Usługodawcy lub – po zawarciu Umowy – za pośrednictwem poczty elektronicznej określonej w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2) Regulaminu lub za pośrednictwem numeru telefonu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3) Regulaminu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Platformy:
  1. posiadanie połączenia z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript,
  4. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  5. włączona obsługa plików cookies,
  6. posiadanie programu do odczytu plików w formacie PDF.
 4. Jeśli Formularz kontaktowy pozwala na dodawanie załączników, akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XML, PDF, XPS, CSV, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, ODP, GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG. Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do Formularza kontaktowego (dokumentu elektronicznego) wynosi 5 MB.
 5. Platforma dostępna jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych powyżej. 
 6. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Platformy. Usługodawca nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, nieprawidłowego działanie serwera, nieprawidłowego użytkowania Platformy przez Użytkownika, nieprawidłowego działanie sprzętu i/lub oprogramowania Użytkownika etc.
 7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z wirusów, botów bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) które pozwalają na korzystanie z Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 8. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, w tym treści uznawane za wulgarne lub obelżywe, propagujące treści rasistowskie, o charakterze pornograficznym, sprzeczne z dobrymi obyczajami. 

§ 8 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca umożliwia bezpłatne przeglądanie oferowanych Usług elektronicznych i Usług Kursu na Platformie.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  1. dostępu do Platformy – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Platformy lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Platformy
  2. korzystania z funkcjonalności Platformy (np. Formularz kontaktowy, Formularz Zgłoszenia) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi.
 5. Na warunkach określonych w Regulaminie, Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. dostępu do Platformy – z chwilą opuszczenia Platformy przez Użytkownika;
  2. korzystania z funkcjonalności Platformy (np. Formularz kontaktowy, Formularz Zgłoszenia) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Platformy przez Użytkownika.
 6. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania informacji na Platformie lub dokonania Zgłoszenia.
 7. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą dokonania Zgłoszenia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Platformy.
 8. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację na zasadach określonych w § 12 Regulaminu.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  3. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  4. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, uniemożliwiające świadczenie Usług elektronicznych.
 4. zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług elektronicznych.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 9 Opinie

 1. Usługobiorca, który nabył Kurs w ramach Umowy i skorzystał z niego osobiście, może przesłać Usługodawcy Opinię dotyczącą tego Kursu.
 2. Przesłanie Opinii może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca dokonuje publikacji Opinii na Platformie po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza ona postanowień Regulaminu. Nie wyklucza to jednak usunięcia Opinii już opublikowanej, jeżeli okaże się ona niezgodna z Regulaminem już po jej publikacji.
 4. Opinia wysłana do Usługodawcy nie może być przez Usługobiorcę zmieniona lub usunięta.
 5. Usługodawca nie ma obowiązku opublikowania otrzymanej Opinii.
 6. Zabronione jest umieszczanie w Opiniach:
  1. danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  2. danych osobowych osób innych niż Kupujący;
  3. treści reklamowych, promocyjnych, politycznych, religijnych lub dyskryminacyjnych.
 7. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że jest on wyłącznym autorem Opinii. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów trzecich).
 8. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze udzieleniem Usługodawcy przez Usługobiorcę nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja Usługobiorcy”).
 9. Licencja usługobiorcy zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na dwa lata naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację na Platformie oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy.
 1. Licencja Usługobiorcy upoważnia Usługodawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być udzielona przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Usługodawcę do wykonywania tych praw w imieniu Usługobiorcy.

§ 10 Własność intelektualna Właściciela Platformy

 1. Wszystkie elementy składowe Platformy, w szczególności:
  1. nazwa Platformy;
  2. logo Platformy;
  3. zdjęcia i opisy Kursów;
  4. zasady działania strony internetowej Platformy, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych – podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Właściciela Platformy bez upoważnienia wynikającego z Regulaminu lub uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Właściciela Platformy jest zabronione.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.academiagirasol.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Platformy oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług elektronicznych.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2) Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, adres e-mail Usługobiorcy, opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz numer telefonu w celu kontaktu.
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawcy rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się przed rozpatrzeniem reklamacji do Usługobiorcy o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

§ 13 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany danych Usługodawcy;
  2. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  3. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas   dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  4. dokonania technicznej modyfikacji Platformy wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu przez Usługodawcę, Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Platformie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zaistniałe stosunki prawne pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, w tym na wcześniej zawarte umowy lub inne dokonane pomiędzy nimi czynności prawne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
 5. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 4 marca 2024 roku.